WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE „Zyskaj więcej z Michelin” dla końcowych odbiorców produktów Michelin

(zwane dalej „Warunkami”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Zyskaj więcej z Michelin” (zwanego dalej „Programem”) jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 10483,20 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Program jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 873572, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 979 920 576,00 zł wpłaconym w całości (zwanej dalej „Michelin”).
 3. Program organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Program organizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 5. Zasady udziału w Programie określają Warunki.
 6. Wzięcie udziału w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków. Uczestnik podlega wykluczeniu z udziału w Programie w przypadku, jeżeli Organizator lub Michelin podejmie uzasadnione podejrzeniem, że swoim działaniem narusza przepisy prawa, Warunki, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 7. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku
  dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest
  przedsiębiorca uzyskujący przychód. Uczestnicy Programu, dla których świadczenie
  otrzymane w Programie stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek
  odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania
  działalności gospodarczej. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom, o których mowa, jakiejkolwiek informacji podatkowej.
 8. Celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Michelin, w szczególności warunki udziału w Programie nie są w żaden sposób uzależnione od zakupu produktów innych podmiotów w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu.

§ 2. UCZESTNICY

 1. Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, są zarejestrowani w serwisie MyPortal Michelin znajdującym się pod adresem: https://myportal.michelingroup.com (zwanym dalej „Serwisem MyPortal”) i którzy w czasie trwania Programu dokonają we własnym imieniu zakupu Opon Ciężarowych Michelin w wybranych punktach sprzedaży Opon Ciężarowych Michelin (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”), które świadczą również usługi serwisowe i których lista dostępna jest na stronie https://program.ciezarowki.michelin.pl (zwanej dalej „Stroną WWW”) lub dokonują we własnym imieniu zakupu Opon Ciężarowych Michelin bezpośrednio od Michelin z wyłączeniem opon zakupionych na podstawie ofert przetargowych oraz na podstawie kontraktów „Produkt & Service” dystrybuowanych przez dział Michelin Service & Solution, oraz którzy zobowiążą się do udostępnienia zakupionych na warunkach Programu Opon Ciężarowych Michelin do testu, stosownie do § 4 Warunków, zwani dalej łącznie „Uczestnikami” a każdy osobno „Uczestnikiem”.
 2. W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w czasie trwania Programu dokonają zakupu opon ciężarowych Michelin w dowolnym punkcie sprzedaży, którzy biorą udział w innej, równolegle trwającej akcji promocyjnej organizowanej przez lub na zlecenie Michelin, której celem jest promocja opon ciężarowych Michelin, tj. w szczególności w „Ruszaj w Trasę z Michelin & Inter Cars”. Uczestnik korzystający z Programu będzie wykluczony z korzystania z innej, równolegle trwającej akcji promocyjnej organizowanej przez lub na zlecenie Michelin, której celem jest promocja opon ciężarowych Michelin, tj. w szczególności w „Ruszaj w Trasę z Michelin & Inter Cars”. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, że w przypadku równolegle trwających akcji promocyjnych, o których mowa w niniejszym punkcie, tj. w szczególności „Zyskaj Więcej z Michelin” lub „Ruszaj w trasę z Michelin & Inter Cars”, Uczestnik może przystąpić tylko do jednej z nich.
 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, ani Michelin, w tym przedstawiciele handlowi, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Michelin i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji w Serwisie MyPortal.
 5. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na możliwość weryfikacji ich statusu w Serwisie MyPortal przez osoby trzecie.
 6. Uczestnicy Programu uprawnieni są do zakupu Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

§ 3. ZASADY PROGRAMU

 1. Celem Programu jest promocja nowych opon marki Michelin do samochodów ciężarowych zakupionych w czasie trwania promocji w Punktach Sprzedaży, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Warunków (zwanych dalej „Oponami Ciężarowymi Michelin”).
 2. Program polega na tym, że Uczestnicy gromadzą premie pieniężne za zakup Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem i pod warunkiem udostępnienia minimum dwóch opon zakupionych do testu/testów.
 3. Minimalny zakup przez Uczestnika Programu Opon Ciężarowych Michelin wynosi 6 sztuk, zaś maksymalny 36 sztuk.
 4. Program jest ograniczony ilościowo i ustalany indywidualnie dla każdego Punktu Sprzedaży, co oznacza, że w danym Punkcie Sprzedaży w związku z zakupem Opon Ciężarowych Michelin liczba rejestracji uprawniająca do otrzymania Premii jest ograniczona. Ograniczenie ilościowe ustalane dla każdego Punktu Sprzedaży polega na tym, że ilość zakupionych Opon Michelin objętych Programem i zarejestrowanych przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać sumy wszystkich Opon Michelin objętych Programem zakupionych przez dany Punkt Sprzedaży bezpośrednio od Michelin w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 5. Zakup Opon Ciężarowych Michelin, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora tj. w szczególności:
  1. Opony Ciężarowe Michelin muszą pochodzić z puli Opon objętych Programem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Warunków,
  2. każda faktura, której dotyczą Opony Ciężarowe Michelin musi spełniać wymagania formalne Programu:
   • musi być poprawna i zgodna z danymi Uczestnika z danymi w Serwisie MyPortal,
   • musi zawierać właściwą datę wystawienia zgodną z okresem trwania Programu,
   • sprzedawca musi znajdować się na liście Punktów Sprzedaży,
   • minimalna ilość Opon Ciężarowych Michelin na fakturze wynosi 6 sztuk,
  3. załączony skan faktury musi być czytelny,

będzie powodował przyznanie Uczestnikowi premii pieniężnej w wysokości zależnej od średnicy osadzenia zaakceptowanej Opony Ciężarowej Michelin (zwana dalej „Premią”), z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej, tj. do czasu wyczerpania liczby rejestracji ustalonych dla danego Punktu Sprzedaży zgodnie z ilością zakupionych od Michelin przez każdy Punkt Opon.

 1. Wysokość Premii wynosi 100 PLN (sto złotych) dla Opon Ciężarowych Michelin o średnicy 22,5’’ lub większej oraz 65 PLN (sześćdziesiąt pięć złotych) dla pozostałych typów Opon Ciężarowych Michelin (o średnicy 17,5”, 19,5”, 20”).
 2. Sumaryczna wartość Premii danego Uczestnika zgromadzona w trakcie trwania Programu stanowi pulę wartościową (zwaną dalej „Premią całkowitą”), która zostanie wypłacona Uczestnikowi na zakończenie Programu zgodnie z punktem 8.e) poniżej.
 3. Program będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami:
  1. w okresie trwania Programu Uczestnik musi:
   1. zarejestrować się w Serwisie MyPortal (dla Uczestników, którzy nie posiadają aktywnego, konta w Serwisie MyPortal) dostępnym w Internecie pod adresem:
    https://myportal.michelingroup.com;
   2. lub zalogować się do Serwisu MyPortal (dla Uczestników, którzy posiadają aktywne konto w Serwisie MyPortal);
   3. zaakceptować Warunki Programu poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie WWW właściwego „check box” o treści „Zapoznałem się i akceptuję warunki Programu „Zyskaj więcej z Michelin”, w tym na przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną oraz udostępnienia do testów Opon Michelin;
   4. potwierdzić i uzupełnić następujące dane na Stronie WWW:
    1. nazwa Uczestnika,
    2. numer identyfikacji podatkowej Uczestnika (NIP),
    3. adres prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej (ulica, miasto, kod pocztowy),
    4. dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
    5. dane rachunku bankowego – firmowego Uczestnika (Nazwa Banku, numer konta w formacie IBAN, kod SWIFT);
   5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Michelin na zasadach opisanych w § 6 Warunków poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie WWW właściwego „check box”;
   6. wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu przez niezależną firmę audytorską (zgodnie z § 3 ust. 10);
   7. wyrazić zgodę na udostępnienie Opon Ciężarowych Michelin do testów zgodnie z § 4 Warunków.
  2. Uczestnik w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. rejestruje faktury zakupowe w systemie informatycznym dostępnym w Internecie pod adresem: https://program.ciezarowki.michelin.pl poprzez wgranie skanu faktury zakupowej;
  3. Uczestnik w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. przesyła za pośrednictwem Strony WWW do Organizatora podpisane przez Uczestnika oświadczenie (skan) o danych (numerze) rachunku bankowego;
  4. Organizator dokonuje weryfikacji informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie której dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji (o odrzuceniu lub akceptacji transakcji informowany jest Uczestnik);
  5. w przypadku akceptacji danej transakcji:
   1. Uczestnikowi zostaje przyznana Premia (o czym informowany jest Uczestnik na zasadach określonych w Warunkach);
   2. pula Premii danego Uczestnika zostaje powiększona o wartość równą iloczynowi: liczby zaakceptowanych Opon Ciężarowych Michelin z transakcji pomnożonej przez wartość jednostkowej Premii, o której mowa w pkt 6 powyżej;
  6. Organizator wypłaci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą wartości Premii całkowitej nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Wypłata będzie realizowana na rachunek bankowy Uczestnika podany w trakcie rejestracji (§ 3 pkt 8 (a), podpunkt IV (v) Warunków). Wypłata zrealizowana będzie na podstawie noty uznaniowej wystawionej przez Organizatora lub osobę trzecią działającą na zlecenie Organizatora;
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z wypłatą Premii całkowitej wynikające z nieprawidłowych danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji do Programu (pkt 8 a) powyżej).
 4. Informacja o przyznanej Premii wysyłana jest do Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Serwisie MyPortal.
 5. Michelin zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków uczestnictwa w Programie „Zyskaj więcej z Michelin” przez niezależną firmę audytorską oraz przeprowadzenie przez Michelin testów Opon Ciężarowych Michelin.
 6. W przypadku stwierdzania przez Michelin lub Organizatora naruszenia Warunków przez Uczestnika lub podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami:
  1. Michelin ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu;
  2. Michelin ma prawo do odmowy wypłaty Premii;
  3. Michelin zastrzega sobie prawo do uzyskania zwrotu w całości wypłaconej Premii.

§ 4. OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z TESTEM OPON CIĘŻAROWYCH MICHELIN

 1. Aby otrzymać Premię w ramach Programu, Uczestnik zobowiązuje się do zamontowania na używanym przez siebie pojeździe / pojazdach Opon Ciężarowych Michelin i umożliwienia Michelin przeprowadzenia testu / testów zakupionych minimum dwóch Opon Ciężarowych Michelin (zwane dalej „Oponami Testowymi”) w terminie najpóźniej 3 miesięcy od chwili zakupienia Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu, tj. wykonania czynności koniecznych dla skutecznego przetestowania Opon oraz zebrania informacji o przebiegu tego testu (zwany dalej „Testem”), a w szczególności:
  1. przestrzegania zaleceń dotyczących użytkowania Opon Ciężarowych Michelin;
  2. udostępniania pojazdu / pojazdów, na których zostały zamontowane Opony Ciężarowe Michelin.
 2. Test będzie trwał minimum 1 (jeden) rok licząc od dnia pierwszej wizyty Przedstawiciela Michelin, ale nie dłużej niż 3 (trzy) lata.
 3. Okres Testu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jest niezależny od czasu trwania Programu określonego w § 1 ust 4 Warunków.
 4. W przypadku, jeżeli Uczestnik w jakikolwiek sposób będzie uniemożliwiał Przedstawicielowi Michelin wykonywanie czynności związanych z Testem, w szczególności nie będzie udostępniał Opon Ciężarowych Michelin w celu pobierania wyników Testu lub nie będzie przekazywał informacji koniecznych do przeprowadzenia Testu, Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu Premii wypłaconej Uczestnikowi na zasadach określonych w § 3 Warunków.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres: Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny reklamacji, z dopiskiem „Zyskaj więcej z Michelin – Reklamacja“. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Programie, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Programu, tj.:
  1. zweryfikowania informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie których Organizator dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji uprawniającej do otrzymania Premii;
  2. wydania Premii, do której Uczestnik uprawniony jest na Warunkach Programu;
  3. oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji;

– art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 2. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będa zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  • firma;
  • numer NIP,
  • numer rachunku konta bankowego.
 3. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Programie adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych jest Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 873572, adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Programu, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji lub do chwili, kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Programie, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia w nim udziału.
 7. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym spółkom Grupy Michelin przy zachowaniu obowiązujących w Grupie Wiążących Reguł Korporacyjnych, których zapisy są przestrzegane przez wszystkie spółki Grupy Michelin. Dodatkowo Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Programie, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 12. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.
 13. W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu nie jest osoba fizyczna, tylko osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, udział w Programie i dobrowolne podanie danych, o których mowa w pkt 3 przez przedstawiciela w/w podmiotów oznacza, że danych tych nie należy traktować jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, tj. z dnia 16 maja 2019 r.)

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla Programu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest prawo polskie.
 3. Zasady Programu określają wyłącznie Warunki oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Warunki dostępne są w czasie trwania Programu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie WWW i w Serwisie MyPortal.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie WWW i w Serwisie MyPortal.

 

 

Załącznik nr 1 – Lista nowych opon marki Michelin objętych Programem

Bieżnik

Rozmiar

CAI

XTA

6.00R9

110234

X FORCE S

7.50R16

298993

XTA

8.25R15

110130

XZA

8.5R17.5

665106

XTE2

9.5R17.5

110939

XZY

9.5R17.5

109890

XZA

10R17.5

109481

XZY

10R22.5

110249

XZL

10.00R20

110148

XZY 3

11R22.5

231590

XZL

11.00R16

109142

XZL

11.00R20

110062

X INCITY Z

11R22.5

406803

X MULTI D+

11R22.5

256387

X MULTI Z 2

11R22.5

078266

XML

12.00R20

110259

XZL

12.00R20

110132

XDL

12.00R24

144304

X MULTI D

12R22.5

900871

X MULTI Z

12R22.5

522332

X WORKS HD Z

13R22.5

024128

X FORCE ZH

13R22.5

308831

X WORKS D

13R22.5

175857

X WORKS HD D

13R22.5

134260

X WORKS Z

13R22.5

274977

X WORKS Z

13R22.5

344930

XZL

13R22.5

109668

XML

14.00R20

109093

XS

14.00R20

109260

XZL+

14.00R20

323281

X FORCE ZL

16.00R20

143659

XZL

16.00R20

123357

XZL

24.00R21

110257

X MULTI T2

205/65R17.5

428088

X MULTI D

205/75R17.5

766221

X MULTI Z

205/75R17.5

812426

X LINE ENERGY T

215/75R17.5

430603

X MULTI D

215/75R17.5

346637

X MULTI T2

215/75R17.5

489407

X MULTI Z

215/75R17.5

188448

X MULTI D

225/75R17.5

744200

X MULTI Z

225/75R17.5

831758

X LINE ENERGY T

235/75R17.5

466076

X MULTI D

235/75R17.5

200533

X MULTI T2

235/75R17.5

437825

X MULTI Z

235/75R17.5

541269

XTE2

245/70R19.5

470513

X LINE ENERGY T

245/70R17.5

365420

X MULTI D

245/70R17.5

473370

X MULTI T2

245/70R17.5

381955

X MULTI Z

245/70R17.5

452013

X MULTI D

245/70R19.5

492211

X MULTI Z

245/70R19.5

856711

XZL

255R16

110650

X MAXITRAILER

255/60R19.5

263466

XDW ICE GRIP

265/70R19.5

430299

XTY2

265/70R19.5

897096

X MULTI D

265/70R17.5

183637

X MULTI Z

265/70R17.5

290128

X LINE ENERGY T

265/70R19.5

305041

X MULTI D

265/70R19.5

302700

X MULTI Z

265/70R19.5

953680

XTE2

265/70R19.5

178616

X INCITY XZU

275/70R22.5

886547

XDW ICE GRIP

275/70R22.5

110576

XTA2 ENERGY

275/70R22.5

797139

XTY2

275/70R22.5

025215

X INCITY EV Z

275/70R22.5

241377

X INCITY HL Z

275/70R22.5

163580

X MULTI D

275/70R22.5

231405

X MULTI Z

275/70R22.5

183553

X FORCE ZL

275/80R20

423311

X MULTI Z

275/80R22.5

507853

XTA2 ENERGY

285/70R19.5

203153

X MULTI D

285/70R19.5

778701

X MULTI Z

285/70R19.5

245059

XTE2

285/70R19.5

452895

X LINE ENERGY D

295/60R22.5

714989

X LINE ENERGY Z

295/60R22.5

141045

X MULTI D

295/60R22.5

183666

X COACH XD

295/80R22.5

528007

X MULTIWAY 3D XDE

295/80R22.5

032054

X MULTIWAY 3D XZE

295/80R22.5

768950

XDA 2+ ENERGY

295/80R22.5

712725

XDW ICE GRIP

295/80R22.5

111557

XZA2 ENERGY

295/80R22.5

110973

X COACH Z

295/80R22.5

856291

X INCITY Z

295/80R22.5

781874

X MULTI WINTER Z

295/80R22.5

211161

X WORKS Z

295/80R22.5

363450

XZE2+

305/70R19.5

760293

X INCITY Z

305/70R22.5

242671

X MULTI D

305/70R22.5

204405

X MULTI HL Z

305/70R22.5

174552

X MULTI D

315/45R22.5

931280

X LINE ENERGY D

315/60R22.5

777127

X LINE ENERGY Z

315/60R22.5

314674

X MULTI D

315/60R22.5

716751

X MULTI Z

315/60R22.5

195307

XDW ICE GRIP

315/70R22.5

059976

XFN 2

315/70R22.5

292701

X LINE ENERGY D2

315/70R22.5

495444

X LINE ENERGY Z

315/70R22.5

952734

X LINE ENERGY Z2

315/70R22.5

553939

X MULTI D

315/70R22.5

889899

X MULTI ENERGY D

315/70R22.5

258398

X MULTI ENERGY Z

315/70R22.5

798717

X MULTI HD D

315/70R22.5

742556

X MULTI Z

315/70R22.5

719814

XDW ICE GRIP

315/80R22.5

111548

XFN 2+

315/80R22.5

091633

XTA

315/80R22.5

110558

X FORCE ZH

315/80R22.5

668200

X LINE ENERGY D

315/80R22.5

165338

X LINE ENERGY Z

315/80R22.5

465757

X MULTI D

315/80R22.5

974239

X MULTI ENERGY D

315/80R22.5

616569

X MULTI ENERGY Z

315/80R22.5

690253

X MULTI HD D

315/80R22.5

258778

X MULTI Z

315/80R22.5

485710

X WORKS D

315/80R22.5

909337

X WORKS HD D

315/80R22.5

817171

X WORKS HD Z

315/80R22.5

818714

X WORKS Z

315/80R22.5

762146

XML

325/85R16

109683

X FORCE Z

325/85R16

881538

X WORKS XD

325/95R24

477977

X WORKS XZ

325/95R24

877887

X FORCE ZH

325/95R24

396741

X WORKS D2

325/95R24

132299

X WORKS Z2

325/95R24

674334

X FORCE ZL

335/80R20

420813

X LINE ENERGY Z

355/50R22.5

928196

X MULTI Z

355/50R22.5

124164

XZL

365/80R20

110081

XZL

365/85R20

109374

XFN 2

385/55R22.5

249702

X LINE ENERGY F

385/55R22.5

481323

X LINE ENERGY T

385/55R22.5

940464

X MULTI F

385/55R22.5

483739

X MULTI T2

385/55R22.5

988229

XFN 2

385/65R22.5

233696

XZY 3

385/65R22.5

952153

X LINE ENERGY F

385/65R22.5

130553

X LINE ENERGY T

385/65R22.5

452658

X MULTI F

385/65R22.5

354124

X MULTI HL T

385/65R22.5

683606

X MULTI HL Z

385/65R22.5

655562

X MULTI T

385/65R22.5

112513

X MULTI WINTER T

385/65R22.5

419618

X MULTI Z

385/65R22.5

412086

X WORKS HL Z

385/65R22.5

856905

X WORKS T

385/65R22.5

315021

XTE 3

385/65R22.5

162527

XML

395/85R20

110510

XZL

395/85R20

110013

XZL 2

395/85R20

519331

X FORCE ML

395/90R560

629878

X FORCE ZL

415/80R685

275224

XTE2

425/65R22.5

110459

XZY 3

425/65R22.5

985879

X MULTI Z

425/65R22.5

498774

X LINE ENERGY T

445/45R19.5

283767

XTA 2+ ENERGY

445/45R19.5

111884

XZY 3

445/65R22.5

540020

XZL

445/65R22.5

110142

X ONE XDU

455/45R22.5

110985

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

624809

XML

475/80R20

109723

X ONE MULTI D

495/45R22.5

831881

XONE INCITY D

495/45R22.5

705392

XS

525/65R20.5

109421