WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE „Zyskaj Więcej z Michelin!” dla końcowych odbiorców produktów Michelin

(zwane dalej „Warunkami”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Zyskaj Więcej z Michelin!” (zwanego dalej „Programem”) jest Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 873572, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 979 920 576,00 zł (zwana dalej „Michelin” lub „Organizatorem”).
 2. Program jest koordynowany przez Publicis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 101.483,20 zł (zwana dalej „Koordynatorem”). Koordynator działa na zlecenie, tj. w imieniu i na rzecz Organizatora wyłącznie w związku z techniczną obsługą Programu obejmującą: obsługę techniczną strony internetowej, za pomocą której realizowany jest Program, koordynację procesu wydawania nagród, do których uprawnieni są uczestnicy – końcowi odbiorcy produktów Michelin, w tym wypłatę w imieniu i na rzecz Michelin środków pieniężnych takim uczestnikom, odbiór korespondencji od uczestników Programu, w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych.
 3. Program organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Program organizowany jest w terminie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 5. Zasady udziału w Programie określają Warunki.
 6. Wzięcie udziału w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków. Uczestnik podlega wykluczeniu z udziału w Programie w przypadku, jeżeli Organizator lub Michelin podejmie uzasadnione podejrzeniem, że swoim działaniem narusza przepisy prawa, Warunki, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 7. Uczestnicy Programu, dla których świadczenie otrzymane w Programie stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej.
 8. Celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Michelin, w szczególności warunki udziału w Programie nie są w żaden sposób uzależnione od zakupu produktów innych podmiotów w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu.

 

§ 2. UCZESTNICY

 1. Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, są zarejestrowani w serwisie MyPortal Michelin znajdującym się pod adresem: https://myportal.michelingroup.com (zwanym dalej „Serwisem MyPortal”) i którzy w czasie trwania Programu dokonają we własnym imieniu zakupu Opon Ciężarowych Michelin w wybranych punktach sprzedaży opon marki Michelin (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”), które świadczą również usługi serwisowe i których lista dostępna jest na stronie https://program.ciezarowki.michelin.pl (zwana dalej „Stroną WWW”) lub dokonują we własnym imieniu zakupu Opon Ciężarowych Michelin bezpośrednio od Michelin z wyłączeniem opon zakupionych na podstawie ofert przetargowych oraz na podstawie kontraktów „Produkt & Service” dystrybuowanych przez dział Michelin Service & Solution, oraz którzy zobowiążą się do udostępnienia zakupionych na warunkach Programu Opon Ciężarowych Michelin do testu, stosownie do § 4 Warunków, zwani dalej łącznie „Uczestnikami” a każdy osobno „Uczestnikiem”.
 2. W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w czasie trwania Programu dokonają zakupu opon ciężarowych marki Michelin w dowolnym punkcie sprzedaży, którzy biorą udział w innej, równolegle trwającej akcji promocyjnej organizowanej przez lub na zlecenie Michelin, której celem jest promocja opon ciężarowych marki Michelin, tj. w szczególności „Ruszaj w Trasę z Michelin & Inter Cars” oraz „Ruszaj w Trasę z Michelin”. Uczestnik korzystający z Programu będzie wykluczony z korzystania z innej, równolegle trwającej akcji promocyjnej organizowanej przez lub na zlecenie Michelin, której celem jest promocja opon ciężarowych marki Michelin, tj. w szczególności „Ruszaj w Trasę z Michelin & Inter Cars” oraz „Ruszaj w Trasę z Michelin”. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, że w przypadku równolegle trwających akcji promocyjnych, o których mowa w niniejszym punkcie, Uczestnik może przystąpić tylko do jednej z nich.
 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Koordynatora, ani Michelin, w tym przedstawiciele handlowi, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Michelin i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji w Serwisie MyPortal.
 5. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na możliwość weryfikacji ich statusu w Serwisie MyPortal przez osoby trzecie.
 6. Uczestnicy Programu uprawnieni są do zakupu Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU

 1. Celem Programu jest promocja nowych opon marki Michelin do samochodów ciężarowych zakupionych w czasie trwania Programu w Punktach Sprzedaży, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Warunków (zwane dalej łącznie „Oponami Ciężarowymi Michelin”).
 2. Program polega na tym, że Uczestnicy gromadzą premie pieniężne za zakup Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem i pod warunkiem udostępnienia minimum dwóch opon zakupionych do testu/testów.
 3. Minimalny zakup przez Uczestnika Programu Opon Ciężarowych Michelin wynosi 6 sztuk, zaś maksymalny, który można zarejestrować w Programie, 36 sztuk.
 4. Program jest ograniczony ilościowo i ustalany indywidualnie dla każdego Punktu Sprzedaży, co oznacza, że w danym Punkcie Sprzedaży w związku z zakupem Opon Ciężarowych Michelin liczba rejestracji uprawniająca do otrzymania Premii jest ograniczona. Ograniczenie ilościowe ustalane dla każdego Punktu Sprzedaży polega na tym, że ilość zakupionych Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem i zarejestrowanych przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać sumy wszystkich Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem zakupionych przez dany Punkt Sprzedaży bezpośrednio od Michelin w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 5. Zakup Opon Ciężarowych Michelin, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora tj. w szczególności:
  1. Opony Ciężarowe Michelin muszą pochodzić z puli Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Warunków,
  2. każda faktura, której dotyczą Opony Ciężarowe Michelin musi spełniać wymagania formalne Programu:
   • musi być poprawna i zgodna z danymi Uczestnika podanymi w Serwisie MyPortal,
   • musi zawierać właściwą datę wystawienia zgodną z okresem trwania Programu,
   • sprzedawca musi znajdować się na liście Punktów Sprzedaży,
   • minimalna ilość Opon Ciężarowych Michelin na fakturze wynosi 6 sztuk,
  3. załączony skan faktury musi być czytelny,

będzie powodował przyznanie Uczestnikowi premii pieniężnej w wysokości zależnej od średnicy osadzenia zaakceptowanej Opony Ciężarowej Michelin (zwana dalej „Premią”), z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, tj. do czasu wyczerpania liczby rejestracji ustalonych dla danego Punktu Sprzedaży zgodnie z ilością zakupionych od Michelin Opon Ciężarowych Michelin przez każdy Punkt Sprzedaży.

 1. Wysokość Premii wynosi 115 PLN (sto złotych) dla Opon Ciężarowych Michelin o średnicy 22,5’’ lub większej oraz 70 PLN (sześćdziesiąt pięć złotych) dla pozostałych typów Opon Ciężarowych Michelin.
 2. Sumaryczna wartość Premii danego Uczestnika zgromadzona w trakcie trwania Programu stanowi pulę wartościową (zwaną dalej „Premią całkowitą”), która zostanie wypłacona Uczestnikowi na zakończenie Programu zgodnie z ust. 8.e) poniżej.
 3. Program będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami:
  1. w okresie trwania Programu Uczestnik musi:
   1. zarejestrować się w Serwisie MyPortal (dla Uczestników, którzy nie posiadają aktywnego, konta w Serwisie MyPortal) dostępnym w Internecie pod adresem:
    https://myportal.michelingroup.com;
   2. lub zalogować się do Serwisu MyPortal (dla Uczestników, którzy posiadają aktywne konto w Serwisie MyPortal);
   3. zaakceptować Warunki Programu poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie WWW właściwego „check box” o treści „Zapoznałem się i akceptuję warunki Programu „Zyskaj Więcej z Michelin!”, w tym na przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną oraz udostępnienia do testów Opon Michelin;
   4. potwierdzić i uzupełnić następujące dane na Stronie WWW:
    1. nazwa Uczestnika,
    2. numer identyfikacji podatkowej Uczestnika (NIP),
    3. adres prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej (ulica, miasto, kod pocztowy),
    4. dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
    5. dane rachunku bankowego – firmowego Uczestnika (Nazwa Banku, numer konta w formacie IBAN, kod SWIFT);
   5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Michelin na zasadach opisanych w § 6 Warunków poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie WWW właściwego „check box”;
   6. wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu przez niezależną firmę audytorską (zgodnie z § 3 ust. 10);
   7. wyrazić zgodę na udostępnienie Opon Ciężarowych Michelin do testów zgodnie z § 4 Warunków.
  2. Uczestnik w okresie od 27 września 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. rejestruje faktury zakupowe w systemie informatycznym dostępnym w Internecie pod adresem: https://program.ciezarowki.michelin.pl poprzez wgranie skanu faktury zakupowej;
  3. Uczestnik w okresie od 27 września 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. przesyła za pośrednictwem Strony WWW do Organizatora podpisane przez Uczestnika oświadczenie (skan) o danych (numerze) rachunku bankowego;
  4. Koordynator działający w imieniu i na rzecz Michelin dokonuje weryfikacji informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie której dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji (o odrzuceniu lub akceptacji transakcji informowany jest Uczestnik);
  5. w przypadku akceptacji danej transakcji:
   1. Uczestnikowi zostaje przyznana Premia (o czym informowany jest Uczestnik na zasadach określonych w Warunkach);
   2. pula Premii danego Uczestnika zostaje powiększona o wartość równą iloczynowi: liczby zaakceptowanych Opon Ciężarowych Michelin z transakcji pomnożonej przez wartość jednostkowej Premii, o której mowa w pkt 6 powyżej;
  6. Koordynator działając w imieniu i na rzecz Michelin wypłaci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą wartości Premii całkowitej nie później niż do 28 lutego 2023 r. Wypłata będzie realizowana na rachunek bankowy Uczestnika podany w trakcie rejestracji (§ 3 ust. 8 (a), podpunkt IV (v) Warunków). Wypłata zrealizowana będzie na podstawie informacji o przyznaniu Premii przesłanej stosownie do ust. 9 poniżej;
  7. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za trudności związane z wypłatą Premii całkowitej wynikające z nieprawidłowych danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji do Programu (ust. 8 a) powyżej).
 4. Informacja o przyznanej Premii wysyłana jest do Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Serwisie MyPortal.
 5. Michelin zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków uczestnictwa w Programie „Zyskaj Więcej z Michelin!” przez niezależną firmę audytorską oraz przeprowadzenie przez Michelin testów Opon Ciężarowych Michelin.
 6. W przypadku stwierdzania przez Michelin lub Koordynatora naruszenia Warunków przez Uczestnika lub podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami:
  1. Michelin ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu;
  2. Michelin ma prawo do odmowy wypłaty Premii;
  3. Michelin zastrzega sobie prawo do uzyskania zwrotu w całości wypłaconej Premii.

 

§ 4. OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z TESTEM OPON CIĘŻAROWYCH MICHELIN

 1. Aby otrzymać Premię w ramach Programu, Uczestnik zobowiązuje się do zamontowania na używanym przez siebie pojeździe / pojazdach Opon Ciężarowych Michelin i umożliwienia Michelin przeprowadzenia testu / testów zakupionych minimum dwóch Opon Ciężarowych Michelin w terminie najpóźniej 3 miesięcy od chwili zakupienia Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu, tj. wykonania czynności koniecznych dla skutecznego przetestowania Opon Ciężarowych Michelin oraz zebrania informacji o przebiegu tego testu (zwany dalej „Testem”), a w szczególności:
  1. przestrzegania zaleceń dotyczących użytkowania Opon Ciężarowych Michelin;
  2. udostępniania pojazdu / pojazdów, na których zostały zamontowane Opony Ciężarowe Michelin.
 2. Test będzie trwał minimum 1 (jeden) rok licząc od dnia pierwszej wizyty Przedstawiciela Michelin, ale nie dłużej niż 3 (trzy) lata.
 3. Okres Testu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest niezależny od czasu trwania Programu określonego w § 1 ust. 4 Warunków.
 4. W przypadku, jeżeli Uczestnik w jakikolwiek sposób będzie uniemożliwiał Przedstawicielowi Michelin wykonywanie czynności związanych z Testem, w szczególności nie będzie udostępniał Opon Ciężarowych Michelin w celu pobierania wyników Testu lub nie będzie przekazywał informacji koniecznych do przeprowadzenia Testu, Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu Premii wypłaconej Uczestnikowi na zasadach określonych w § 3 Warunków.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres: Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: michelin@publicis.pl, z dopiskiem „Zyskaj Więcej z Michelin – Reklamacja “.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatora działającego w imieniu i na rzecz Michelin w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Michelin zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w formie wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na reklamację złożoną w tej formie, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Programie, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Programu, tj.:
  1. zweryfikowania informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie których Organizator dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji uprawniającej do otrzymania Premii;
  2. wydania Premii, do której Uczestnik uprawniony jest na Warunkach Programu;
  3. oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji;

– art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 2. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będa zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  • firma;
  • numer NIP,
  • numer rachunku bankowego.
 3. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Programie adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin.
 4. Administratorem danych osobowych jest Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 873572, adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Programu, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji lub do chwili, kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili, kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Programie, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia w nim udziału.
 7. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym spółkom Grupy Michelin przy zachowaniu obowiązujących w Grupie Wiążących Reguł Korporacyjnych, których zapisy są przestrzegane przez wszystkie spółki Grupy Michelin. Dodatkowo Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku, jeżeli uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Programie, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 12. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.
 13. W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu nie jest osoba fizyczna, tylko osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, udział w Programie i dobrowolne podanie danych, o których mowa w pkt 3 przez przedstawiciela w/w podmiotów oznacza, że danych tych nie należy traktować jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Polsce.
 2. Prawem właściwym dla Programu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest prawo polskie.
 3. Zasady Programu określają wyłącznie Warunki oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Warunki dostępne są w czasie trwania Programu w siedzibie Koordynatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie WWW i w Serwisie MyPortal.
 5. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, rozumianej jako okoliczności, których nie dało się przewidzieć i którym nie można było zapobiec, w szczególności wystąpienia zdarzeń losowych, Michelin zastrzega sobie prawo zmiany Warunków, w szczególności zmiany okresu trwania Programu, z zastrzeżeniem, że będą̨ respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie WWW i w Serwisie MyPortal.

 

Załącznik nr 1 – Lista nowych opon ciężarowych marki Michelin objętych Programem

 

CAI

Rozmiar

Bieżnik

109481

10R17.5

XZA

110249

10R22.5

XZY

231590

11R22.5

XZY 3

406803

11R22.5

X INCITY Z

256387

11R22.5

X MULTI D+

78266

11R22.5

X MULTI Z 2

900871

12R22.5

X MULTI D

522332

12R22.5

X MULTI Z

24128

13R22.5

X WORKS HD Z

308831

13R22.5

X FORCE ZH

175857

13R22.5

X WORKS D

134260

13R22.5

X WORKS HD D

344930

13R22.5

X WORKS Z

249003

14.00R20

X FORCE ZL

428088

205/65R17.5

X MULTI T2

630976

205/65R17.5

X MULTI T2

766221

205/75R17.5

X MULTI D

812426

205/75R17.5

X MULTI Z

430603

215/75R17.5

X LINE ENERGY T

346637

215/75R17.5

X MULTI D

820935

215/75R17.5

X MULTI T2

188448

215/75R17.5

X MULTI Z

744200

225/75R17.5

X MULTI D

831758

225/75R17.5

X MULTI Z

466076

235/75R17.5

X LINE ENERGY T

200533

235/75R17.5

X MULTI D

691745

235/75R17.5

X MULTI T2

541269

235/75R17.5

X MULTI Z

470513

245/70R19.5

XTE2

365420

245/70R17.5

X LINE ENERGY T

473370

245/70R17.5

X MULTI D

188461

245/70R17.5

X MULTI T2

452013

245/70R17.5

X MULTI Z

492211

245/70R19.5

X MULTI D

856711

245/70R19.5

X MULTI Z

263466

255/60R19.5

X MAXITRAILER

430299

265/70R19.5

XDW ICE GRIP

897096

265/70R19.5

XTY2

183637

265/70R17.5

X MULTI D

290128

265/70R17.5

X MULTI Z

305041

265/70R19.5

X LINE ENERGY T

302700

265/70R19.5

X MULTI D

953680

265/70R19.5

X MULTI Z

178616

265/70R19.5

XTE2

886547

275/70R22.5

X INCITY XZU

110576

275/70R22.5

XDW ICE GRIP

797139

275/70R22.5

XTA2 ENERGY

25215

275/70R22.5

XTY2

241377

275/70R22.5

X INCITY EV Z

231405

275/70R22.5

X MULTI D

183553

275/70R22.5

X MULTI Z

507853

275/80R22.5

X MULTI Z

203153

285/70R19.5

XTA2 ENERGY

778701

285/70R19.5

X MULTI D

245059

285/70R19.5

X MULTI Z

452895

285/70R19.5

XTE2

714989

295/60R22.5

X LINE ENERGY D

141045

295/60R22.5

X LINE ENERGY Z

183666

295/60R22.5

X MULTI D

528007

295/80R22.5

X COACH XD

32054

295/80R22.5

X MULTIWAY 3D XDE

768950

295/80R22.5

X MULTIWAY 3D XZE

712725

295/80R22.5

XDA 2+ ENERGY

111557

295/80R22.5

XDW ICE GRIP

110973

295/80R22.5

XZA2 ENERGY

535970

295/80R22.5

X COACH ENERGY Z

856291

295/80R22.5

X COACH Z

781874

295/80R22.5

X INCITY Z

211161

295/80R22.5

X MULTI WINTER Z

463952

295/80R22.5

X WORKS D

363450

295/80R22.5

X WORKS Z

760293

305/70R19.5

XZE2+

204405

305/70R22.5

X MULTI D

174552

305/70R22.5

X MULTI HL Z

310054

305/70R22.5

XINCITY EV Z

931280

315/45R22.5

X MULTI D

777127

315/60R22.5

X LINE ENERGY D

314674

315/60R22.5

X LINE ENERGY Z

716751

315/60R22.5

X MULTI D

195307

315/60R22.5

X MULTI Z

59976

315/70R22.5

XDW ICE GRIP

292701

315/70R22.5

XFN 2

495444

315/70R22.5

X LINE ENERGY D2

952734

315/70R22.5

X LINE ENERGY Z

553939

315/70R22.5

X LINE ENERGY Z2

889899

315/70R22.5

X MULTI D

258398

315/70R22.5

X MULTI ENERGY D

798717

315/70R22.5

X MULTI ENERGY Z

725181

315/70R22.5

X MULTI GRIP D

742556

315/70R22.5

X MULTI HD D

554588

315/70R22.5

X MULTI HD Z

719814

315/70R22.5

X MULTI Z

111548

315/80R22.5

XDW ICE GRIP

91633

315/80R22.5

XFN 2+

110558

315/80R22.5

XTA

668200

315/80R22.5

X FORCE ZH

165338

315/80R22.5

X LINE ENERGY D

465757

315/80R22.5

X LINE ENERGY Z

974239

315/80R22.5

X MULTI D

616569

315/80R22.5

X MULTI ENERGY D

690253

315/80R22.5

X MULTI ENERGY Z

341671

315/80R22.5

X MULTI GRIP D

258778

315/80R22.5

X MULTI HD D

485710

315/80R22.5

X MULTI Z

909337

315/80R22.5

X WORKS D

817171

315/80R22.5

X WORKS HD D

818714

315/80R22.5

X WORKS HD Z

762146

315/80R22.5

X WORKS Z

396741

325/95R24

X FORCE ZH

132299

325/95R24

X WORKS D2

674334

325/95R24

X WORKS Z2

928196

355/50R22.5

X LINE ENERGY Z

124164

355/50R22.5

X MULTI Z

892903

365/80R20

X FORCE ZL

481323

385/55R22.5

X LINE ENERGY F

940464

385/55R22.5

X LINE ENERGY T

483739

385/55R22.5

X MULTI F

184294

385/55R22.5

X MULTI GRIP Z

988229

385/55R22.5

X MULTI T2

952153

385/65R22.5

XZY 3

130553

385/65R22.5

X LINE ENERGY F

452658

385/65R22.5

X LINE ENERGY T

354124

385/65R22.5

X MULTI F

435214

385/65R22.5

X MULTI GRIP Z

683606

385/65R22.5

X MULTI HL T

655562

385/65R22.5

X MULTI HL Z

112513

385/65R22.5

X MULTI T

419618

385/65R22.5

X MULTI WINTER T

412086

385/65R22.5

X MULTI Z

856905

385/65R22.5

X WORKS HL Z

315021

385/65R22.5

X WORKS T

162527

385/65R22.5

XTE 3

110459

425/65R22.5

XTE2

985879

425/65R22.5

XZY 3

283767

445/45R19.5

X LINE ENERGY T

386822

445/45R19.5

X MULTI HL T

111884

445/45R19.5

XTA 2+ ENERGY

540020

445/65R22.5

XZY 3

110142

445/65R22.5

XZL

110985

455/45R22.5

X ONE XDU

624809

455/45R22.5

X ONE MAXITRAILER +

831881

495/45R22.5

X ONE MULTI D

705392

495/45R22.5

XONE INCITY D

110234

6.00R9

XTA

116115

8.5R17.5

XZT

665106

8.5R17.5

XZA

110939

9.5R17.5

XTE2

109890

9.5R17.5

XZY